Czas nowicjatu – trwający rok, polega na głębszym poznaniu naszej wspólnoty, w której kandydat pragnie oddać się na służbę Bogu przez złożenie rad ewangelicznych. Jest to czas intensywnej pracy nad kształtowaniem swojego sumienia i budowania więzi z Bogiem i bliźnimi. Charakteryzuje się odejściem od zwyczajnego życia, by w ciszy i milczeniu, w samotności i bezsilności, w radości i trudnościach naśladować Jezusa ubogiego, czystego i posłusznego. To etap formacji polegający na uczeniu się bycia dla innych i całkowitego poświęcenia swego życia Bogu.

Nowicjat, zmierza ku temu, żeby nowicjusze dokładniej rozpoznali Boże powołanie i to właściwe Towarzystwu Ducha Świętego, by doświadczyli sposobu życia naszej wspólnoty, uformowali umysł  i serce jej duchem, a także by można było potwierdzić ich zamiar i zdatność. Przygotowuje ich zatem teoretycznie i praktycznie do życia zakonnego w naszej wspólnocie. Nowicjat kończy się złożeniem publicznych ślubów czasowych.

Celem nowicjatu jest:
– prowadzenie nowicjusza do tego, aby coraz bardziej stawał się uczniem Chrystusa, poprzez przylgnięcie i upodabnianie się do Niego,
– stwierdzenie powołania oraz przygotowanie nowicjuszy do całkowitego oddania się Bogu na drodze rad ewangelicznych we wspólnocie zakonnej,
– formowanie osoby ludzkiej – harmonijny rozwój intelektu, życia uczuciowego i woli,
– kształtowanie życia duchowego według nauki Ewangelii, zgodnie z celem i duchowością naszego Towarzystwa,
– formacja apostolska w duchu Towarzystwa,
– kształtowanie umiejętności życia i pracy we wspólnocie braterskiej w jedności i miłości Ducha Świętego,
– ukształtowanie delikatnego i wrażliwego sumienia, które będzie umiało przeciwstawić się wszelkim odchyleniom od prawa Bożego oraz będzie stało na straży realizacji złożonych ślubów.

W nowicjacie rozwija się te wartości, które miały być osiągnięte lub ujawnione w okresie formacji wstępnej w dziedzinie dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.
W kształtowaniu dojrzałości osobowej ma doprowadzić do pogłębienia prawdy o sobie, do świadomej motywacji czynu i do uszlachetnienia motywacji, wyrobienia równowagi wewnętrznej, zdolności do pokonywania trudności, do rozwoju postaw potrzebnych w życiu wspólnym. W aspekcie dojrzałości w wymiarze społecznym pogłębia poczucie własnej godności „dziecka Bożego” oraz uczy sztuki nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi i zdolności prowadzenia dialogu; stałej postawy otwarcia się na innych, empatii, dobroci, altruizmu i służby, a także postawy zaangażowania, rzetelności i pracowitości w wypełnianiu obowiązków. W formacji religijno – zakonnej zmierza do rozwoju praktycznego życia wiarą, nadzieją, miłością przez pogłębienie życia modlitwy, życia obecnością Bożą, przeżywania świętej Liturgii i umiłowania Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Specjalnym zadaniem nowicjatu jest uwrażliwienie na działanie Ducha Świętego i wierność Jego natchnieniom. W formacji nowicjuszy Towarzystwa Ducha Świętego ważne miejsce ma Matka Boża, która jest wzorem życia konsekrowanego. Zadaniem naszej formacji jest doprowadzenie do bliskiego i teologicznie pogłębionego stosunku do Matki Bożej i uczynienie Jej wzorem głoszenia Ewangelii Życia i Miłości.

Przygotowanie nowicjuszy do całkowitego oddania się Bogu na drodze rad ewangelicznych we wspólnocie zakonnej polega na kształtowaniu m.in.: właściwej relacji do dóbr materialnych; prostego stylu życia oraz postawy pracowitości, obowiązkowości będącej praktycznym wyrazem ślubu ubóstwa, rozwijanie zdolności kochania Boga i braci, z którymi się żyje, równowagi psychicznej i dojrzałości uczuciowej wyrażającej się pogodną, dojrzałą postawą, samokontroli i głębokich relacji międzyludzkich jak przyjaźń, koleżeństwo, braterstwo.

Świadomi naszego związku z charyzmatem i duchowością bł. Gwidona z Montpellier i założonych przez niego wspólnot chcemy przekazać nowicjuszom znajomość historii Zakonu Ducha Świętego oraz nauczyć twórczej wierności wobec tego dziedzictwa.

Ze względu na aspekt misyjny charyzmatu Towarzystwa pragniemy zapoznać nowicjuszy z dziełem misyjnym Kościoła i pracą misyjną Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.

Czas formacji nowicjackiej przeżywa się w Domu Nowicjatu Towarzystwa Ducha Świętego, który znajduje się na terenie diecezji pelplińskiej w miejscowości Dąbrowa 46a  koło Wiela.